شرکت مشاوره‌ي مديريت و فناوري ره‌نما

نظام بانکي کشور در سال هاي گذشته و به سبب تحريم ها در حوزه هاي مختلف از تجربيات روز دنيا فاصله گرفته است و نياز به تحول دارد. براي ايجاد اين تحول درنظام بانکي بايستي بتوان از خدمات مشاوره‌اي در تراز جهاني بهره مند شد. بر همين اساس توسط گروه ملّي انفورماتيک تاسيس شرکت مشاوره‌ي مديريت و فناوري ره‌نما را به منظور ارائه‌ي خدمات مشاوره‌اي در حوزه‌هاي بانک داري، مديريت و فناوري در دستور کار خود قرار داد و شرکت ره‌نما در سال 1395 تاسيس شد.

مأموريت شرکت مشاوره‌ي مديريت و فناوري ره‌نما ايجاد کانون تخصصي مشاوره‌اي مبتني بر بهره‌گيري بهينه از آموزه‌ها، فناوري‌ها و تجارب برتر جهاني به منظور ارتقاي کيفيت انجام وظايف اصلي بانک مرکزي و ارتقاء و به‌بود عمل‌کرد نظام بانکي کشور است.

دورنماي ما تبديل شدن به برترين شرکت مشاوره مديريت و فناوري ايراني با توان ارائه خدمات در تراز جهاني است.

به منظور دستيابي به دورنما، شرکت ره‌نما راه‌بردهاي زير را در نظر دارد:

  • ظرفيت‌سازي و ايجاد قابليت
  • اعتمادسازي در مشتريان
  • عالي‌ترين سطح کيفيت در خروجي‌ها
  • رعايت دقيق زمان‌بندي
  • گسترش شبکه‌ي ارتباطي شرکت
  • ايجاد پاي‌گاه دانش شرکت

همچنين شرکت ره‌نما براي پاسخ‌گويي به نيازهاي کارفرمايان، قابليت هاي زير را به طور مداوم توسعه مي دهد:

  • ايجاد شبکه اي از کارشناسان و خبرگان موضوعي که در زمينه‌هاي مختلف
  • هم‌کاري و مشارکت با برترين شرکت‌هاي مشاوره‌اي دنيا
  • استفاده از توان شرکت‌هاي مشاوره‌ي داخلي
  • هم‌کاري با دانش‌گاه‌ها و مؤسسات پژوهشي برتر کشور.

براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس www.rahnamaa.com مراجعه فرماييد