انتصاب مديرعامل شركت ملي انفورماتيك

     

    در جلسه هيات مديره روز چهارشنبه مورخ 1398/09/20، اعضاي هيات مديره شركت ملي انفورماتيك جناب آقاي رحمت الله صادقيان را به عنوان مديرعامل شركت انتخاب نمودند.

     

    1398/09/20