اعضاي جديد هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک

  نظر به انجام انتخابات و تعيين اعضاي جديد هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک، ترکيب اعضاي هيات مديره به شرح ذيل مي باشد:

  1: آقاي دکتر رسول سعدي به نمايندگي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئيس هيات مديره

  2: آقاي عباس شفيعي به نمايندگي از بانک ملي ايران به عنوان نايب رئيس هيات مديره

  3: آقاي مجتبي عزيزيان به نمايندگي از بانک صادرات ايران به عنوان عضو هيات مديره

  4: آقاي ابوالفضل نجار زاده به نمايندگي از بانک صنعت و معدن به عنوان عضو هيات مديره

  5: آقاي محمد رضا عسگري به نمايندگي از پژوهشکده پولي و بانکي به عنوان عضو هيات مديره و مدير عامل


  1396/06/15