شرکت هاي تابعه

    شركت ملي انفورماتيك به عنوان يك شركت مادر (Holding Company) از طريق ايجاد و خريد چند شركت و با استفاده از تخصص وسيع و تجارب مفيد در زمينه فن آوري نوين در بخش هاي انفورماتيك،‌ مخابرات و خدمات بانكي از موفقيت ممتازي برخوردار است.