مشاركت بانك ها در مالكيت و مديريت شركت ملي انفورماتيك

بنابه سياست بانك مركزي جمهوري اسلامي بخش عمده سهام شركت به 3 بانك كشور (بانك ملي ايران، بانك صادرات ايران و بانك صنعت و معدن)‌ واگذار گرديده است تا بدين نحو سرعت گسترش فن آوري اطلاعات و بانكداري الكترونيك در حوزه بانكداري كشور و ارائه خدمات نوين بانكي در سطح مطلوب افزايش يابد. بدين ترتيب سهامداران عمده شركت در حال حاضر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران،‌ بانك صادرات ايران و ‌بانك صنعت و معدن مي‌باشند.

اعضاي هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک

نام شخصيت حقوقي 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

بانک صنعت و معدن

بانک صادرات ايران

بانک ملي ايران

پژوهشکده پولي و بانکي