فعاليت هاي اصلي شركت

  اهم فعاليتهاي شركت ملي انفورماتيك در حال حاضر،‌ حول شش محور زير ساماندهي شده است:

  1- مديريت سرمايه گذاري هاي انجام شده در حوزه IT به ويژه بانكداري الكترونيكي

  2-مديريت و برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از امكانات گروه

  3- برنامه ريزي و سرمايه گذاري به منظور ارتقاي سطح فعاليتهاي گروه

  4-بررسي و تحقيق در مورد فن آوري هاي جديد و خدمات نوين در زمينه IT، جهت گسترش و پياده سازي آنها در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت بانكداري كشور

  5- فرهنگ سازي و ترويج استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در سطوح مختلف نظام بانكي و جامعه

    فعاليت هاي اجرائي و برنامه هاي آتي

  شفاف سازي فعاليت هاي مالي شركت ها، مميزي داخلي

  به منظور همسويي فعاليت هاي مالي با اهداف و پروژه هاي انفورماتيك لازم است كليه اين فعاليت هاي مالي بصورت شفاف در جهت و همسو با حوزه فناوري اطلاعات قرار گيرد. بدين لحاظ، اولويت ديگر شركت ملي انفورماتيك ايجاد انضباط مالي خواهد بود.

  در اين زمينه يکي از برنامه هاي شرکت، جداسازي درآمدها و تشکيل واحدهاي کاري استراتژيک (SBU) مختلف در شرکتهاي زيرمجموعه مي باشد، به نحوي که درآمدهاي هريک از واحدها، صرفا در راستاي توسعه و پيشبرد اهداف همان واحد صرف شود. بدين صورت، پروژه هاي درآمدزاي شرکت منجر به کاهش انگيزه براي جذب پروژه هاي جديد نخواهد شد.

  الزام شركت هاي تحت پوشش به تدوين استفاده از برنامه راهبردي و فعاليت در چهارچوب نظام بودجه اي

  لازم است شركت هاي تحت پوشش علاوه بر اينكه در ابتداي سال برنامه هاي عملياتي خود را در قالب نظام بودجه ريزي تدوين نمايند، برنامه راهبردي شركت را تدوين و پس از اخذ تاييد شركت مادر و در چهارچوب آن، برنامه هاي خود را پيگيري نمايند.

  فرهنگ سازي

  از آنجا که بهره برداري از فن آوري هاي نوين در سطح جامعه، فراتر از تهيه سخت افزار، نرم افزار و بستر مخابراتي است، اين شرکت فرهنگ سازي استفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونيک و آموزش در سطوح مختلف از جمله بانک مرکزي، بانکها و مردم را در برنامه کاري خود قرار داده است تا از اين طريق بتواند استفاده صحيح از تکنولوژي روز را در سطح جامعه ترويج نمايد.