دكتر صالح آبادي رييس کل بانک مرکزي شد

 

دکتر علي صالح آبادي به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک به نقل از بانک مرکزي، دکتر صالح آبادي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيئت دولت به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد.

در کارنامه مسئوليت هاي اجرايي وي مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران  و رياست سازمان بورس و اوراق بهادار ديده مي شود.صالح آبادي داراي مدرک کارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت مالي از دانشگاه امام صادق و دکتري مديريت مالي از دانشگاه تهران است.

پيش از اين دکتر اکبرکميجاني از تيرماه سالجاري رياست کل بانک مرکزي را عهده دار بود.

گفتني است، بر اساس قانون پولي و بانکي کشور رئيس‌کل‌بانک‌مرکزي‌‌ به‌پيشنهاد‌ وزير ‌امور‌اقتصادي‌ و‌ دارايي ‌و‌ با ‌تصويب ‌هئيت‌ دولت و‌ حکم‌ رئيس‌جمهور‌ منصوب ‌مي شود
.


1400/8/4

شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •