معرفي شرکت ملي انفورماتيک

موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه سرمايه گذاري و مشارکت در شرکت هايي که در امورکامپيوتري، ارتباطي، چند رسانه اي، سيستم هاي الکترونيکي و توليدي در زمينه هاي مطروحه، بازرگاني، کارگذاري، سرمايه گذاري، بانکي و بيمه فعاليت داشته يا به منظور انجام امور مذکور، ايجاد خواهد شد.

ادامه »
شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •